29 شهریور

وبینار « بیماریهای ناشی از سایتومگالو ویروس پس از پیوند کلیه »

کمپانــی اســتالس همــواره بــا حمایــت از برنامههــای علمــی جهــت ارتقــاء ســطح علمــی جامعـهی پزشـکی کشـور رسـالت خـود را تا کنون بــه خوبــی انجــام داده اســت.

27 شهریور

سمپوزیوم تازه های باروری و ناباروری

سمپوزیوم تازه های باروری و ناباروری توسط تیم تخصصی مرکز ناباروری ابن سینا و همکاری کمپانی ابوت

27 شهریور

وبینار همزمان « پروژسترونها در ژنیکولوژی » کمپانی ابوت

بـه دنبـال همـکاری همیشـگی کمپانـی ابـوت و انجمـن علمـی زنـان و زایمـان ایـران، ایـن وبینـار در تیرمــاه 1400 بــا حضــور دبیــر علمــی برنامــه، خانـم دکتـر اعظـم السـادات موسـوی، فلوشـیپ انکولـوژی و رئیـس انجمـن علمـی متخصصیـن زنــان و زایمــان ایــران و دبیــر اجرایــی آن خانــم دکتــر نســیم سـ ...

27 شهریور

وبینار حمایت از فاز لوتئال در بارداری و نازایی « کمپانی ابوت »

ایـن وبینـار بـا همکاری دانشـگاه علوم پزشـکی مازندارن در روز چهارشـنبه 23 تیر ماه از سـاعت 10 الــی 13 بــا حضــور 100 نفــر شــرکت کننــده برگزار شد.

27 شهریور

Advance Search In Medical Databases

کمیتـه مدیـکال بهسـتان دارو بـا هـدف ایجـاد بســتری علمــی تحــت عنــوان پــروژه Science Club و برگــزاری جلســات آموزشــی در رابطــه بــا موضوعــات پرکاربــرد در زمینههــای مختلــف پژوهشــی و غیــره بــرای پزشــکان در رشــتههای تخصصــی مختلــف، در تاریــخ پنجشــنبه 17 تیرمــاه وبینــاری بــا موضــ ...

24 شهریور

کنگره مجازی گروه الپاروسکوپی زنان دانشگاه علوم پزشکی تهران

وبینارتیم بیهوشی کمپانی MSD در کنگره مجازی گروه الپاروسکوپی زنان دانشگاه علوم پزشکی تهراناولیـن کنگـره مجـازی زنـان و مامایـی دانشـگاه تهـران، بـا عنوان عوارض الپاروسـکوپی، در تاریخ پنجشــنبه 17 تیرمــاه بــا حضــور فعــال کمپانــی MSD برگـزار شـد.