29 شهریور

وبینار « بیماریهای ناشی از سایتومگالو ویروس پس از پیوند کلیه »

کمپانــی اســتالس همــواره بــا حمایــت از برنامههــای علمــی جهــت ارتقــاء ســطح علمــی جامعـهی پزشـکی کشـور رسـالت خـود را تا کنون بــه خوبــی انجــام داده اســت.