6 مهر

بررسی اختلالات کف لگن در زنان منوپوز

وبینار بررسی اختلالات کف لگن در زنان منوپوز با همکاری انجمن پلویک فلور زنان و گروه متخصصین زنان شهر یزد، کمپانی آستلاس

6 مهر

وبینارگروه ارولوژی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل کمپانی استلاس

در راستای حمایت همیشگی کمپانی استلاس از برنامه های علمی گروه ارولوژی، این برنامه در روز جمعه ، ۷ خردادماه با عنوان بزرگی خوش خیم پروستات با سخنرانی اساتید ارولوژی بیمارستان امام رضا اردبیل به مدت 3 ساعت بصورت مجازی همراه با امتیاز بازآموزی برگزار گردید که با استقبال 100 نفر از پزشکان استان اردبیل ه ...

27 شهریور

سمپوزیوم تازه های باروری و ناباروری

سمپوزیوم تازه های باروری و ناباروری توسط تیم تخصصی مرکز ناباروری ابن سینا و همکاری کمپانی ابوت

27 شهریور

وبینار همزمان « پروژسترونها در ژنیکولوژی » کمپانی ابوت

بـه دنبـال همـکاری همیشـگی کمپانـی ابـوت و انجمـن علمـی زنـان و زایمـان ایـران، ایـن وبینـار در تیرمــاه 1400 بــا حضــور دبیــر علمــی برنامــه، خانـم دکتـر اعظـم السـادات موسـوی، فلوشـیپ انکولـوژی و رئیـس انجمـن علمـی متخصصیـن زنــان و زایمــان ایــران و دبیــر اجرایــی آن خانــم دکتــر نســیم سـ ...

27 شهریور

وبینار حمایت از فاز لوتئال در بارداری و نازایی « کمپانی ابوت »

ایـن وبینـار بـا همکاری دانشـگاه علوم پزشـکی مازندارن در روز چهارشـنبه 23 تیر ماه از سـاعت 10 الــی 13 بــا حضــور 100 نفــر شــرکت کننــده برگزار شد.

27 شهریور

Advance Search In Medical Databases

کمیتـه مدیـکال بهسـتان دارو بـا هـدف ایجـاد بســتری علمــی تحــت عنــوان پــروژه Science Club و برگــزاری جلســات آموزشــی در رابطــه بــا موضوعــات پرکاربــرد در زمینههــای مختلــف پژوهشــی و غیــره بــرای پزشــکان در رشــتههای تخصصــی مختلــف، در تاریــخ پنجشــنبه 17 تیرمــاه وبینــاری بــا موضــ ...