24 شهریور

وبینار مروری بر آنتیبیوتیک تایگسیل کمپانی فایزر

وبینــار داخلــی »مــروری بــر آنتــی بیوتیــک تایگســیل و اثربخشــی آن در درمــان بیمــاران عفونـی« در تاریـخ 3 تیـر مـاه 1400 از سـاعت 11 تـا 13 ،بـا همـکاری تیـم آنتی-اینفکتیـو کمپانـی فایــزر، گــروه عفونــی دانشــگاه ایــران و حضــور اســاتید عفونــی برگــزار شــد.

24 شهریور

وبینار علمی »خونریزیهای سه ماهه اول بارداری « کمپانی ابوت »

برنامه در روز پنجشنبه سوم تیر ماه از ساعت 11 تــا 13 در شــرکت بهســتان دارو بــا مشــارکت انجمـن زنـان و زایمـان ایـران برگـزار گردیـد.

18 مرداد

وبینار "تازه های فشار خون با رویکرد اورژانس های فشار خون"

برنامه در روز پنجشنبه بیست و هفتم خرداد از ساعت 15 الی 18توسط کمپانی ابوت با همکاری گروه کاردیولوژی بیمارستان رضوی واساتید بیمارستان امام رضای مشهد برگزار گردید. آقای دکتر علی اشراقی عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی مشهد بعنوان دبیر علمی و آقای دکتر محمد وجدانپرست رئیس امور پژوهشی بیمارستان رضوی بع ...

18 مرداد

وبینار پروستاگلندین و بیماری های نوزادان

برنامه با همکاری مرکز طبی کودکان، انجمن علمی قلب کودکان ایران و انجمن علمی پزشکان نوزاد ایران با امتیاز بازآموزی، در روز جمعه ، تاریخ: 4 تیرماه با حضور اساتید فوق تخصص نوزادان و فوق تخصص قلب کودکان مرکز طبی کودکان، بیمارستان بقیه الله و دانشگاه علوم پزشکی تبریز برگزار شد. اساتید فوق تخصص قلب کودکان ...

18 مرداد

وبینار آموزشی مصرف داروی PROSTIN VR

وبینار آموزشی مصرف داروی PROSTIN VR با همکاری گروه نوزادان بیمارستان نمازی شیراز، کمپانی فایزر

30 مرداد

راهکارهای نوین در درمان عفونت های گرم منفی مقاوم به آنتی بیوتیک

وبینار علمی راهکارهای نوین در درمان عفونت های گرم منفیمقاوم به آنتی بیوتیک ،تیم آنتی اینفکتیو کمپانی فایزر