کنگره مجازی گروه لاپاروسکوپی زنان دانشگاه علوم پزشکی تهران

خبر و اطلاعیه

توسط ادمین بهستان 11 مهر/ 0 نظر

وبینارتیم بیهوشی کمپانی MSD در کنگره مجازی گروه الپاروسکوپی زنان دانشگاه علوم پزشکی تهران

اولیـن کنگـره مجـازی زنـان و مامایـی دانشـگاه تهـران، بـا عنوان عوارض الپاروسـکوپی، در تاریخ پنجشــنبه 17 تیرمــاه بــا حضــور فعــال کمپانــی MSD برگـزار شـد.
در ایـن وبینـار مباحـث بسـیار مهمـی همچون عوارض عروقی، عصبی، ادراری، گوارشی و عوارض ورود بـه شـکم در جراحیهـای الپاروسـکوپی بـه بحـث گذاشـته شـد. بـا توجـه بـه جایـگاه مهـم دو داروی روکورونیــوم و ســوگامادکس )الیــن بیهوشــی کمپانــی MSD )در کنتــرل بســیاری از ایــن عــوارض، بــا رایزنیهــای انجــام گرفتــه از سـوی کمپانـی، مطلبـی تحت عنـوان »بهرهگیری از شـلی عضالنـی عمیـق در بهبود شـرایط جراحی در جراحیهــای الپاروســکوپی« در ایــن وبینــار گنجانــده و توســط جنــاب آقــای دکتــر ســعید صفــری )متخصــص بیهوشــی، مراقبتهــای ویژه و درد و اسـتادیار دانشـگاه شـهید بهشـتی( ارائه گردید. از آنجایــی کــه اعمــال شــلی عضالنــی عمیــق از بســیاری از عــوارض عملهــای الپاروســکوپی پیشــگیری خواهــد کــرد، آشــنایی جراحــان بــا ایــن مفهــوم و تشــویق ایشــان بــرای مشــورت و همفکــری بیشــتر بــا پزشــکان متخصــص بیهوشــی و اســتفاده از داروهــای جدیــد قابــل دســترس، بــه ایــن مهــم کمــک خواهد کرد.  

اشتراک گذاری
ثبت نظر