وبینار « بیماریهای ناشی از سایتومگالو ویروس پس از پیوند کلیه »

بلاگ

توسط ادمین بهستان 29 شهریور/ 0 نظر

کمپانــی اســتالس همــواره بــا حمایــت از برنامههــای علمــی جهــت ارتقــاء ســطح علمــی جامعـهی پزشـکی کشـور رسـالت خـود را تا کنون بــه خوبــی انجــام داده اســت. 
در ایــن راســتا وبینــار مذکــور در روز جمعــه، یکم مرداد ماه 1400 از سـاعت 10 تا 13 در بخش »کلیـه« بیمارسـتان امـام خمینـی بـا حضـور تیـم پیونـد اسـتالس در کنـار اسـاتید نفرولوژیسـت بالغیـن و حـدود 70 نفـر از اسـاتید برگـزار گردید. ســخنرانان ایــن برنامــه جنــاب آقــای دکتــر غفـاری مقـدم، جناب آقای دکتر موسـوی موحد، جنــاب آقــای دکتــر شــجاع مــرادی، ســرکارخانم دکتــر رســتمی، ســرکار خانــم دکتــر علمــداری و آقــای دکتــر میدانــی بودنــد.

اشتراک گذاری
ثبت نظر