وبینار مروری بر آنتیبیوتیک تایگسیل کمپانی فایزر

وبینار

توسط ادمین بهستان 24 شهریور/ 0 نظر

وبینــار داخلــی »مــروری بــر آنتــی بیوتیــک تایگســیل و اثربخشــی آن در درمــان بیمــاران عفونـی« در تاریـخ 3 تیـر مـاه 1400 از سـاعت 11 تـا 13 ،بـا همـکاری تیـم آنتی-اینفکتیـو کمپانـی فایــزر، گــروه عفونــی دانشــگاه ایــران و حضــور اســاتید عفونــی برگــزار شــد. 
برنامــه بــا صحبتهــای ســرکار خانــم دکتــر مهشــید طالبــی طاهــر )رئیــس گــروه عفونــی دانشــگاه ایــران( در مــورد معرفــی آنتیبیوتیــک تایگسـیل آغـاز گردیـد و ایشـان بـه بیـان کلیـه اطالعــات شــامل اندیکاســیون، مکانیســم اثــر، میــزان و نحــوه مصــرف و... پرداختنــد. ســپس ســرکار خانــم دکتــر منیــره کمالــی )متخصــص عفونــی و فوقتخصــص کنتــرل عفونـت در پیونـد( بـا مطـرح کـردن یـک مـورد به بررسـی اثـر تایگسـیل در درمـان بیمـاران مبتـا بــه پنومونــی )ذاتالریــه( ادامــه دادنــد. در پایان، به سـواالت حاضرین در وبینار پاسـخ داده شـد و محتـوای ایـن برنامـه در اختیارشـان قــرار گرفت.

اشتراک گذاری
ثبت نظر