سمپوزیوم تازه های باروری و ناباروری

وبینار

توسط ادمین بهستان 27 شهریور/ 0 نظر

سمپوزیوم تازه های باروری و ناباروری توسط تیم تخصصی مرکز ناباروری ابن سینا و همکاری کمپانی ابوت

 
 برنامـه بـا همـکاری مجدد کمپانی ابـوت و مرکز نابـاروری ابنسـینا در تاریـخ 25 تیرماه از سـاعت 17 الـی 19 بـا حضـور 140 نفـر شـرکت کننده برگزار شـد. دبیـر علمـی ایـن وبینـار خانـم دکتر سـهیال انصاریپــور عضــو هیئــت علمــی پژوهشــگاه ابنسـینا و فلوشـیپ نابـاروری بودنـد. از جملـه مباحـث مطـرح شـده در ایـن برنامـه میتــوان بــه مــوارد زیــر اشــاره کــرد: - ابعـاد حقوقـی خطاهـای پزشـکی توسـط دکتر محمـد کاظمیـان، متخصص پزشـکی قانونی. - حفظ باروری در بیماران مبتال به سرطان توسط دکتـر افسـانه نوتیزهیشـه، فلوشـیپ نابـاروری. - نقــش شکســت DNA اســپرم ( DFI )در نابــاروری و ســقط مکــرر توســط دکتــر کاوه ســلطانزاده، متخصــص اورولــوژی. - نقـش دیدروژسـترون در ART و سـقط مکـرر توســط خانــم دکتــر نســرین صداقــت مدیــکال کمپانـی ابـوت. الزم بـه ذکـر اسـت مباحـث خطاهـای پزشـکی و حفـظ بـاروری در مبتالیـان بـه سـرطان بسـیار مهـم و پـر مخاطـب بـود. 

اشتراک گذاری
ثبت نظر