وبینار علمی »خونریزیهای سه ماهه اول بارداری « کمپانی ابوت »

وبینار

توسط ادمین بهستان 24 شهریور/ 0 نظر

برنامه در روز پنجشنبه سوم تیر ماه از ساعت 11 تــا 13 در شــرکت بهســتان دارو بــا مشــارکت انجمـن زنـان و زایمـان ایـران برگـزار گردیـد.
از جملــه عناویــن مطــرح شــده در ایــن وبینــار میتــوان بــه مــوارد ذیــل اشــاره کــرد: - ارزیابــی و درمــان خونریــزی واژینــال در ســه ماهــه اول بــا ســخنرانی دکتــر افسانه قاسمی - روشهـــای ختـــم بـــارداری در مـــوارد IUFD در ســـه ماهـــه اول و دوم بـــارداری بـــا ســـخنرانی دکتـــر مریـــم کاشـــانیان - مدیریــت، تشــخیص و درمــان ســقط مکــرر عفونــی بــا ســخنرانی دکتــر فاطمــه گلشــاهی در ادامــه وبینــار، پنــل ختــم بــارداری از منظــر قانون توسـط خانم دکتر اعظم سـادات موسوی، رئیـس انجمـن متخصصیـن زنـان و زایمـان ایران و خانـم دکتـر نسـترن تیمـوری ارائـه گردیـد. برنامــه بــا اســتقبال خــوب تعــداد 150 نفــر شــرکت کننــده و بخــش پرســش و پاســخ بــه پایــان رســید.

اشتراک گذاری
ثبت نظر