DETRUSITOL 1mg

Detrusitol مهارکننده رقابتی اختصاصی گیرنده های کولینرژیک می باشد که به طور اختصاصی بر روی مثانه عمل کرده و تأثیر چندانی بر غدد بزاقی ندارد. این دارو با مهار گیرنده های موسکارینی باعث رفع علائم بیش فعالی مثانه(over active bladder) از قبیل تکرر ادرار و احساس اضطرار می گردد.

DETRUSITOL 2mg

Detrusitol مهارکننده رقابتی اختصاصی گیرنده های کولینرژیک می باشد که به طور اختصاصی بر روی مثانه عمل کرده و تأثیر چندانی بر غدد بزاقی ندارد. این دارو با مهار گیرنده های موسکارینی باعث رفع علائم بیش فعالی مثانه(over active bladder) از قبیل تکرر ادرار و احساس اضطرار می گردد.

DETRUSITOL 4mg

مهار کننده رقابتی اختصاصی گیرنده های کولینرژیک می باشد که به طور اختصاصی بر روی مثانه عمل کرده و تأثیر چندانی بر غدد بزاقی ندارد.

VIAGRA

قرص های حاوی 50 و 100 میلی گرم سیلدنافیل