CYTOTEC

ترشح اسید معده را از طریق اثرگذاری مستقیم بر سلول های جداری کاهش می دهد. سلول های جداری رسپتورهایی دارند که تمایل شدیدی به پروستاگلندین های گروه E دارند.

DALACIN OVULE

باعث مهار سنتز پروتئین در ریبوزوم باکتری می شود

DOSTINEX

Cabergoline یک آنتاگونیست گیرنده های دوپامینی (D2) در هیپوفیز می باشد. تحریک گیرنده های دوپامینی (D2) باعث کاهش ترشح پرولاکتین از هیپوفیز قدامی می گردد. Cabergoline اثری بر ترشح دیگر هورمون های هیپوفیز ندارد.

Duphaston

دوفاستون دیدروژسترون که از انواع سنتتیک هورمون پروژسترون است، می باشد. دوفاستون می تواند در موارد کمبود پروژسترون و هورمون درمانی جایگزین در خانم هایی همراه با عوارض یائسگی، مصرف می شود.

Hemabate

محلول استریل همابیت در بسته بندی 10 عددی و به شکل آمپول 1 میلی لیتری موجود است.