سلامت کلیه برای همه
کلیوی

سلامت کلیه برای همه

روز جهانی کلیه یک کارزار بین المللی در دومین پنجشنبه ماه مارس هر سال به منظور بهبود سطح آگاهی عمومی مردم  در خصوص سلامت کلیه

بیشتر بخوانید