آدریامایسین ( Adriamycin )

شرکت

دسته بندی
نام دارو Adriamycin
نام ژنریک Doxorubicin HCl
طبقه دارویی آنتی‌نئوپلاستیک، آنتراسایکلین
شکل دارو محلول آماده برای تزریق 10 mg, 50 mg، ویال سایتوسیف