آروماسین ( Aromasin )

شرکت

دسته بندی
نام دارو Aromasin
نام ژنریک Exemestane
طبقه دارویی آنتی‌نئوپلاستیک، مهارکننده‌ی استروئیدی آروماتاز
شکل دارو قرص 25 میلی‌گرمی