ادواگرف ( Advagraf )

شرکت

دسته بندی
نام دارو ادواگرف
نام ژنریک
طبقه دارویی سرکوب کننده سیستم ایمنی
شکل دارو کپسول سخت