اریسپت ( ARICEPT )

شرکت

دسته بندی
نام دارو Aricept
نام ژنریک دونپزیل هیدروکلراید
طبقه دارویی مهار کننده استیل کولین استراز
شکل دارو قرص روکش دار 5 و 10 میلی گرمی