الونوا (Elonva )

شرکت

دسته بندی
نام دارو Elonva
نام ژنریک Recombinant Follitropin Alfa
طبقه دارویی گنادوتروپین ها
شکل دارو محلول تزریقی