انبرل ( Enbrel )

شرکت

دسته بندی
نام دارو Enbrel
نام ژنریک Etanercept
طبقه دارویی داروی سرکوب کننده سیستم ایمنی و مهارکننده فاکتور نکروزدهنده بافتی آلفا (α-TNF )
شکل دارو سرنگ حاوی محلول آماده تزریق در دو دوز ۲۵ میلیگرم در 5/0 میلی لیترو ۵۰ میلیگرم در یک میلی لیتر