زلفت ( Zoloft )

شرکت

دسته بندی
نام دارو Zoloft
نام ژنریک سرترالین
طبقه دارویی مهارکننده‌های انتخابی بازجذب سروتونین (SSRI)
شکل دارو قرص 50 و 100 میلی گرمی