ان پلیت ( Nplate )

شرکت

دسته بندی
نام دارو انپلیت
نام ژنریک Romiplostim
طبقه دارویی داروهای هماتوپوئتیک
شکل دارو پودر انپلیت 250 میکروگرمی برای تهیه محلول جهت تزریق