اورگالوتران (Orgalutran)

شرکت

دسته بندی
نام دارو Orgalutran
نام ژنریک Ganirelix Acetate
طبقه دارویی آنتاگونیست های هورمون آزاد کننده گونادوتروپین
شکل دارو