ایربزارتان هگزال ( Irbesartan )

شرکت

دسته بندی
نام دارو ایربزارتان هگزال
نام ژنریک
طبقه دارویی
شکل دارو قرص هاي روکش دار در دوزهاي 150 و 300 میلی گرمی