ایزوترتینوئین ( Isotretinoin )

شرکت

دسته بندی
نام دارو
نام ژنریک
طبقه دارویی
شکل دارو