ایزوپتین ( Isoptin® ۲.۵mg/ml )

شرکت

دسته بندی
نام دارو ایزوپتین ( Isoptin® 2.5mg/ml )
نام ژنریک
طبقه دارویی
شکل دارو محلول تزریقی یا انفوزیونی