ایمونورو ۳۰۰ میکروگرم (۱۵۰۰ واحد بین الملل) ( Immunorho 300mg )

شرکت

دسته بندی
نام دارو
نام ژنریک
طبقه دارویی
شکل دارو سرنگ از پیش پر شده آماده تزریق