ایمونو اچ بی اس ( ImmunoHBS 540 IU/3ml )

شرکت

دسته بندی
نام دارو ImmunoHBS 540 IU/3ml
نام ژنریک Hepatitis B Immunoglobulins
طبقه دارویی سرم ها، توکسوئیدها و واکسن ها
شکل دارو ویال