بریدیون ( Bridion 100mg/ml )

شرکت

دسته بندی
نام دارو Bridion
نام ژنریک Sugammadex
طبقه دارویی
شکل دارو ویال های تزریقی١٠٠ میلی گرم/٢ سی سی در بسته های ده تایی