تایگاسیل (TYGACIL)

شرکت

دسته بندی
نام دارو TYGACIL
نام ژنریک Tigecycline
طبقه دارویی تتراسیکلین ها
شکل دارو تایگاسیل 50 میلی‌گرمی، پودر برای ساخت محلول برای انفوزیون