داستینکس (Dostinex)

شرکت

دسته بندی
نام دارو Dostinex
نام ژنریک Cabergoline
طبقه دارویی آگونیست گیرنده های دوپامین
شکل دارو قرص 0.5 میلی گرم