دتروزیتول ۲ میلی گرم ( DETRUSITOL 2mg )

شرکت

دسته بندی
نام دارو Detrusitol
نام ژنریک Tolterodine tartrate
طبقه دارویی آنتاگونیست گیرنده های کولینرژیک
شکل دارو قرص 2 میلی گرم