دتروزیتول ۴ میلی گرم ( DETRUSITOL 4mg )

شرکت

دسته بندی
نام دارو Detrusitol
نام ژنریک تولترودین تارتارات آهسته رهش
طبقه دارویی آنتاگونیست گیرنده کولینرژیک
شکل دارو کپسول 4 میلی گرمی