دوفالاک(Duphalac)

شرکت

دسته بندی
نام دارو Duphalac
نام ژنریک
طبقه دارویی
شکل دارو محلول خوراکی 300 ml