دپو مدرول ( Depo Medrol )

شرکت

دسته بندی
نام دارو Depo Medrol
نام ژنریک متیل پردنیزولون استات
طبقه دارویی گلوکوکورتیکوئید صناعی
شکل دارو سوسپانسیون استریل آبی دپو- مدرول (40 میلی‌گرم/ میلی لیتر)