دپو پروورا ( Depo – Provera )

شرکت

دسته بندی ,
نام دارو Depo-provera
نام ژنریک Medroxy progesterone acetate
طبقه دارویی پروژستین
شکل دارو سوسپانسیون استریل تزریقی 500 میلی گرم در 3.3mL ویال (150 mg/mL)