رمیکید ( Remicade )

شرکت

دسته بندی ,
نام دارو Remicade
نام ژنریک infliximab
طبقه دارویی
شکل دارو تزریقی، پودر، لیوفیلیزه ، محلول