ریسپردال کنستا ( Risperdal Consta )

شرکت

دسته بندی
نام دارو Risperdal Consta
نام ژنریک Risperidone
طبقه دارویی داروهای موثر بر سیستم اعصاب مرکزی
شکل دارو آمپول تزریقی