زالاتان ( Xalatan )

شرکت

دسته بندی
نام دارو Xalatan
نام ژنریک لاتانوپروست
طبقه دارویی آنالوگ پروستاگلندین
شکل دارو قطره چشمي 50 ميكروگرم در ميلي ليتر (لاتانوپروست)