زلجانس ( XELJANZ )

شرکت

دسته بندی
نام دارو XELJANZ
نام ژنریک Tofacitinib
طبقه دارویی داروی غیر بیولوژیک از کلاس مهار کننده Janus کیناز (JAK) است
شکل دارو قرص زلجانس (توفاسایتینیب) 5 میلی گرم برای مصرف خوراکی