زیتروماکس (Zithromax 300)

شرکت

دسته بندی
نام دارو Zithromax
نام ژنریک Azithromycin
طبقه دارویی آنتی بیوتیک از خانواده ماکرولید ها
شکل دارو پودر خشک و آب مقطر مخصوص جهت تهیۀ سوسپانسیون خوراکی با غلظت نهایی 300mg/15ml