سایتوتک ( CYTOTEC )

شرکت

دسته بندی
نام دارو Cytotec
نام ژنریک Misoprostol
طبقه دارویی فرم صناعی پروستاگلاندین E1
شکل دارو قرص 200 میکروگرمی