سولوکورتف ( Solu Cortef )

شرکت

دسته بندی
نام دارو Solu Cortef
نام ژنریک هیدروکورتیزون سدیم سوکسینات
طبقه دارویی کورتیکواستروئید
شکل دارو سولوکورتف پودر استريل 100 ميلي گرمي ويال ساده