سینگولر (Singulair 10 mg)

شرکت

دسته بندی
نام دارو Singulair 10 mg
نام ژنریک Montelukast
طبقه دارویی تعدیل کننده های لوکوترین
شکل دارو قرص سینگولر با نام ژنریک مونته لوکاست با دوزاژ 5 و 10 میلی گرم وجود دارد.