فارموروبیسین ( Pharmorubicin )

شرکت

دسته بندی
نام دارو Pharmorubicin
نام ژنریک Epirubicin
طبقه دارویی آنتی نئوپلاستیک و سایتوتوکسیک
شکل دارو ویال سایتوسیف حاوی 10 و 50 میلی گرم Pharmorubicin