فرگمین ( Fragmin )

شرکت

دسته بندی
نام دارو Fragmin
نام ژنریک Dalteparin
طبقه دارویی هپارین با وزن مولکولی کم یا ضد ترومبوز
شکل دارو سرنگ آماده تزریق 2500 ، 5000 و 7500 واحدی