فوزاماکس(Fosamax 70)

شرکت

دسته بندی
نام دارو Fosamax 70
نام ژنریک Alendronate
طبقه دارویی مهارکننده تخریب استخوانی
شکل دارو قرص