قرص توتن (Teveten)

شرکت

دسته بندی
نام دارو Teveten
نام ژنریک Eprosartan
طبقه دارویی آنتاگونیست گیرنده آنژیوتانسین II
شکل دارو قرص کپسول شکل اپروزارتان مزیلات که هر قرص حاوی 600 میلیگرم اپروزارتان مزیلات می باشد.