قرص های جوشان ای سی سی لانگ ( ACC Long )

شرکت

دسته بندی
نام دارو قرص هاي جوشان ای سی سی لانگ
نام ژنریک
طبقه دارویی
شکل دارو قرص گرد سفید با بوي تمشک