لوتمکس ( Lotemax )

شرکت

دسته بندی
نام دارو لوتمکس
نام ژنریک لوتپردنول اتابونات
طبقه دارویی
شکل دارو پماد چشمی حاوی %0/5 لوتپردنول اتابونات.