لیریکا ( LYRICA 75mg )

شرکت

دسته بندی
نام دارو Lyrica
نام ژنریک Pregabalin
طبقه دارویی ضد صرع
شکل دارو کپسول 75 ، 150 و 300 میلی گرمی