لیپانتیل ۲۰۰ (lipanthyl )

شرکت

دسته بندی
نام دارو lipanthyl
نام ژنریک Fenofibrate
طبقه دارویی مشتقات فیبریک اسید
شکل دارو کپسول های سخت ژلاتینی و بسته بندی آن دارای 30 عدد قرص می‌باشد.